Polityka prywatności

Definicje


 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może przeglądać informacje zamieszczone na stronie carskaut.pl zgodnie z ich przeznaczeniem, jak też korzystać z innych usług.
 2. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w szczególności: imię, nazwisko, adres IP, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, numer telefonu/faxu, nr PESEL, NIP, REGON, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności.
 3. Strona Internetowa - carskaut.pl
 4. Przetwarzanie – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.


Postanowienia ogólne


 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest firma CarSkaut (dalej również „Administrator”) z siedzibą ul. Narciarska 2F Kraków 31-579.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (zwane dalej również: „RODO”) i innymi właściwymi aktami prawnymi.
 3. Dane przekazane przez Użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie wykorzystywane są jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności. Administrator w tym celu zapewnia, że dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników, a zbierane przez niego dane są:
   ⚆ przetwarzane zgodnie z prawem
   ⚆ zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
   ⚆ merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
   ⚆ przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
 4. Niniejsza polityka prywatności strony internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny.


Przetwarzanie danych osobowych


 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
   ⚆ udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące CarSkaut
   ⚆ przyjmowanie zapytań dotyczących usług dostarczanych przez CarSkaut
   ⚆ udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z CarSkaut
   ⚆ marketingowych, po wyrażeniu na to zgody Użytkownika
 2. W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych.
 3. Ujawnienie danych osobowych właściwym organom bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe. Administrator przeprowadza na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do zidentyfikowanych zagrożeń.
 5. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, a ponadto może wynikać z przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania, chyba że umowa lub powszechnie obowiązujące przepisy będą przewidywać dłuższe terminy.
 6. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Państwu następujące prawa:
   ⚆ dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych
   ⚆ żądania sprostowania danych
   ⚆ usunięcia danych (w tym prawo do bycia zapomnianym)
   ⚆ wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych
   ⚆ ograniczenia przetwarzania danych
   ⚆ sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych


Pliki cookies


 1. Na stronie wykorzystywana jest technologia Cookies – są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies.
 2. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   ⚆ tworzenia statystyk i analiz, które podpowiadają jak udoskonalać stronę by w jak największym stopniu odpowiadała potrzebom Użytkowników
   ⚆ optymalizacji strony internetowych pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek
   ⚆ mierzenia skuteczności prowadzonych akcji działań marketingowych
   ⚆ zapamiętania, czy dany użytkownik wyraził określoną zgodę bądź też jej nie wyraził


Google Analytics


 1. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
 2. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
 3. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 4. Przypominamy, że Google ma własną politykę prywatności, które jest niezależna od polityki prywatności naszej strony. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te zasady i procedury.


Google Adwords


 1. Niniejsza strona korzysta z Google Adwords – platformy reklamowej Google pozwalającej na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google oraz reklam na stronach współpracujących z Google, np. remarketingowych.
 2. Do mierzenia skuteczności działań oraz ich optymalizacji strona korzysta ze śledzenia konwersji. Funkcja ta dodaje pliki cookie do komputera użytkownika po kliknięciu reklamy, co umożliwia śledzenie zainteresowania stroną oraz innych konwersji z reklamy.
 3. Funkcja reklamowa Google Analytics z włączoną funkcją reklamową pozwala także na skonfigurowanie odbiorców, czyli tworzyć listy użytkowników, którzy wykonali określone działanie na stronie, a następnie udostępnia te listy, by można było na nie kierować reklamy.
 4. W ramach ustawień plików cookies możecie Państwo zadecydować, czy wyrażacie zgodę na wykorzystywanie w Waszym przypadku takich plików cookies, czy nie.


Facebook Pixel


 1. Niniejsza witryna internetowa korzysta z pixela Facebook’a w celu mierzenia skuteczności reklamowania strony za pośrednictwem narzędzi reklamowych Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam reklam Administratora.
 2. Jest to narzędzie, które pomaga zmierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników na stronie. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.
 3. W ramach ustawień plików cookies możecie Państwo zadecydować, czy wyrażacie zgodę na wykorzystywanie w Waszym przypadku takich plików cookies, czy nie.


Postanowienia końcowe


 1. Carskaut zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących Użytkownika, stosując środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych.